@incollection{Gonçalves11, author = {Ana Teodoro and Hernâni Gonçalves}, title = {Extraction of Estuarine/Coastal Environmental Bodies from Satellite Data through Image Segmentation Techniques}, booktitle = {Image Segmentation}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2011}, editor = {Pei-Gee Ho}, chapter = {23}, doi = {10.5772/14672}, url = {https://doi.org/10.5772/14672} }