@incollection{Grabowski11, author = {Dominik Strzałka and Franciszek Grabowski}, title = {Non-Extensive Thermodynamics of Algorithmic Processing - the Case of Insertion Sort Algorithm}, booktitle = {Thermodynamics}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2011}, editor = {Mizutani Tadashi}, chapter = {6}, doi = {10.5772/13173}, url = {https://doi.org/10.5772/13173} }