@incollection{Li10, author = {Xiaoyin Li and Wei Pan and Jiangtao Liu and Zhen Zhang and Lianshan Yan}, title = {Hybrid Optical and Wireless Sensor Networks}, booktitle = {Wireless Sensor Networks}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2010}, editor = {Geoff V Merrett and Yen Kheng Tan}, chapter = {16}, doi = {10.5772/13687}, url = {https://doi.org/10.5772/13687} }